¿?º´³?님 의 글입니다.
???Ø º¹ ¸¹?? ¹Þ?¸¼¼¿?~! 09/1/28 Wed 1:56 AM, 조회 : 1083  

  
    
 ¸¶?½¸¸ ³½´?¸?¾ß ??´Þ?½¿¡ ???½ ´Þ·?°? ¼??? ??´? °?¸®??????,
??¶?????·?Æ®¿¡ °?½? ¶§³ª, ??±???³ª ¸¶?½¸¸ ´Þ·?°¨?º ?¿????´?´?.

????±??? ³?¾?¼­ ´?¿? ?ª?º ¸???~ ?ß º¸³?¼?´???¿??
±×°÷?? ´??? ¸¹?? ¿?¼­ ¿?°¡´? °??½???? ??????´? ¾??¸¼?´??????
¸???´? ±??? ?Ð?¸¸?¼­ ´?³?¸° ??º® ±³?¸ ¿?¸?´? ´?±æ?? ¾?°? °?½?´? ¸ð½??? º¸¿? ¾???³ª ´? ?Æ?Æ??´ø??¿?.

??´? ¾??? ??³? ´?°? ±³´??? ?¹ ???? ³?¼®???? ?????÷ ¾???±??? ??¸®°? ¿?¼­´? ¼¼¹?¸? ??´?¶?±¸¿?. °???±? ´??º °? °°?¸¸?¼­?? ??Æ? ?????? ´?³??? ??´?¶?±¸¿?. ??½?´??? ??¹?¿¡ ?? ±× ¾Æ????°?´? °°?? ´?¾?°¡´? ´?³?¸¶?? ??¸?¼­ ??·±??·± ¾?±???·? ½?°?°¡´??? ¸?¶?´?´?´?.

±×·¸°? ???½ ??¹ø ´?³?¿? ¼??? ??´???~~
(?¤ ¸¶?½?? ³??? ???½ ´?³?¿?·?¸? ¾?¶?°? °¡¾ß??±?¿?? )
??³­ ???? ±?????±?´? Æ??¸·? º¸³?½? ´Þ·? ?ß ¹Þ¾?½?´?´?.
¼??? ?׸¶·? ?? ???ø??, ???ø ¾Æ·¡ ¸?¾¸???? ³?¹? ??¾Æ¼­ ¾?¹æ¿¡ °?¾?³?°? ???? º¸°? ??½?´?´?.
[¿?¸®·? ¼¼???? ±?¸§??°? ??¼?¼­]¶?°? ??¼?´???, ??´? ¹?¾??¸·? ¾?¶?°? ¼¼???? ±?¸§??°? ?? °?????...??°??غ?¾ß ?? °? °°½?´?´?.

??¹ø °?¿?¿? °¨±?°¡ ??³­½º·´½?´?´?.
?¶½???½?°? °?°­??½?±æ~~!!?????¶
???????? ¹æ¹®?º ´?³??? ³²´?¸? °? °°½?´?´?.
??????±??? ??°? ¼¼¿??? ´?³?°??? ??°?¿?.

±?????±?°¡ º?¾? ´?³?°¡¸? ´Þ·??? ´? ??°?´?´?´?.
¾ð??¶??? ¼­¿? ?? ³ª???? °??¹?? ??´?¸? ¹?°?°? ¸¸³ª??·? ????¿?.
Æ??­¸? º÷´?´?.
2009-01-29
15:57:08

 


??°æ??
¿????? ¿?±?¼­ ¸¸³ª´? ´?¿? ¹?°?³×¿?.
??´? ¾??¼´? ±×·± ??°??? ?ß´??? ¸???´?²²¼­ ?¶???? ¶°³ª½?¸?¼­
¸¶?ß¹° ½???Æ®¿? ??²² ¾?±?¸¶???? º??? ²¨?ø ??·?¸¸ ¾?¾?±?¿¡ ±× ?¿¾?
??¾?¿? º¼ ??°??¶?÷ ????¸? ¸ø?ß½?´?´?.

??¹ø¿¡ ?þ¾?°¡ ±×?¿¾? ??°¡ ??¾?³?¾?´ø ??½½ ???ø?? ???º ???¸·? ¸¸??¾???¸?¼­
±× ¾?¿¡ ³??? ½?¸? °?¸?´?°¡ ¹®?æ ¸???´??? '???º²?' ??°??? ³ª¼­ " ¾?¸¶°¡ ½? ??¹®??
¸ø ¿?¿?´?."°? ?ß´?´? ¾??ð¼±°¡ ±?¹æ ??¾Æ¿?´?¶?±¸¿?.
¾??ð¼­ ??¾?´?³?°? ¹°¾?´?´? ³×??¹?¿¡´? ¾ø´? °??? ¾ø´? ??´?±º¿?.
±×·¡¼­ ?¤½? ¾?±?¸¶???? ??³ª º¸¶?°? ?ß´?´? ??¾Æ¼­ ??°???±?¿¡ ¿?·???±æ·¡
??·¸°? ´?½? ??¾Æ¿?½?´?´?.

¹°¾?°³ ??¿??? ´?°­ °¡´?±æ?? º¸¸? ¼?³??³·³ °¡½¿?? ¸· ¼³렜´?´?´?.
??³­ ?¤¿? ?? ??Ʊ³?¿? ¸ð?³·³ ?Þ°¡¸? ¾?¾? ?¾?? ¿??? ??´? ½?°??? °¡?³´???
96³? ??°¡ ?³?½ ¹Þ¾?´ø ¾?±?¸¶???? ½????¸·? ¸???´?²²¼­ ?¶?? °¡½?±?
¹?·? ??±??? ¸ð¾Æ¼­ ¹­¾???¾?´ø °??? ²¨³? ¹æ ¹?´?¿¡ ¹?¸? ±?°? ?¡½??? °?¸??¤
¹æ?? ¾????Ø?? ¶§±??? ?о?½?´?´?.
¾?·Æ?? ¾?°? ½?¸? ³??? ³?³ª??¸? ½?°? ¿????? ¿?º×??°? ??°?½?´?´?.

´?ºÐ°??º ¿?¼?³? ´?ºÐ¿¡ ½?°? ³?±?°¡ ¼?¿??¡ ¾?°???¸¸ ±×·¡?? ?¾?¾ ??·?¼­
¾?º? ????°?½?´?´?.
2009-01-31
16:26:15

 


¿?º´³?
¿?¾ð´?¸? ¿?±?¼­ ¸¸³ª´? ?? ¶??? ´?¿? ¹?°?±º¿?.
??½½ ???ø?¸·? ???? ¸¸??¼?´?´?, °?±?´? ¸???´? ½?±¸±??? ³?¾?´?¸?¾ß ±×´?·? ???°???? ??°?¾?¿?...~~???? º¸°? ½?¾?¿?.
°÷°÷¿¡¼­ ±×¸®¿? ??´? ¿?¸®???? ???¸´?~~ ?? ±×¸®¿??? ±æ?? ³?°???¿???
2009-02-02
22:58:37

 


??º?²?
³? ¸¾ ¼? ±??÷ ¿?±?´? ºÐ???? ?? °÷?? ¾?¸¶³ª ??¶???½?´??? ¾?°?³×¿?.
¾?±?¸¶?? ´?°? ¼?´???...
¸???´? º???·?¿? ´?º??? ±?????±?´? ¼?³?°°?º ´?º??? ¿?¼±??´? ?ø???? ´?º??? ¿?¾ð´?´? ??½º?? ´?º???... ´? ¶?·??? º¸??´?´?. ^.^
2009-02-03
00:52:24

 


?????¶
¿???·? ¶³¾??® °???³???´ø ¸¶??¿¡
°???±? ??¶÷???? ??¾ß±?°¡ Æ???´? ?¤°?³×¿?.
???º ¸¸³²°? ???º ??¾ß±?°¡ ??´? ¾?±?¸¶?? ??¾??½ ??°?½?´?´?.
??¸·?? ?? ??³ª ?°???? ¸?????¿?.
2009-02-03
09:52:37

 


±?????±?
¿?¿? ³????? ???????? º½?? ´?³?°? ½?¾? ???? °???°?·?´???...???? ¾?´??? ????¸? ³ª´?°? ¼?¶?½º·´³×¿?. ´? º¸°???³×¿?. ????¸ð´?, ??º?²?´?, ¿???, ??¸???´?,..., ±??? ¼º³²?? ±??¿³²???º ¿? ¾?±¼º???????¾?³×¿?.

????¸ð´?, ±× ?? ¿?¼º??¸? ¿?¸®¿¡°??? ??±?¾¿ ?? ±??¸¸? ??¼¼¿?~
2009-02-03
14:44:22

 

목록

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by 아이콘스타넷