½? ??º¸님 의 글입니다.
???????? 53 - °??? °¨????¸? 06/5/23 Tue 10:40 PM, 조회 : 1243  
화일 1 : test_045.jpg (344.3 KB)   Download : 71

  
  ?¸??¿¡¼­ ???¸·? ?¹¾Æ¿?¸? ???? ??³??? ¸?°? ?Þ???¸·? ?????? °?´?.º?¸? °??½?¸·? ¶¡³ª°? °??¸¸? ³ª¿¡°? ??¾??ø ?? ±æ?? ???÷°? °?¾?°?´?.

?¾´Þ???? ¿??½¼?¸®´? ¾???³ª ¸¼°? °?¿??? ±×¼?¸®¿¡ ³­ ¹??Ø ¹?·?´?.

±× ??¼?¸®¸? ?Ø?? ¸ø?Ø º½?? ¾??¸°?³ª ±?´?·?´???, ¿??? ¾??ð¸? °¡³ª ?¾´Þ???? ¼?¸®´? ?????? ?³°æ¼?¸® ¸¶³? ??¸·?? ±?¸? ´?°¡¿?´?.¶??? ?¿¹?²??? ??¾Æ ´?´?´? ?¿¹????? ¸ð½??º ¹??´??³ª ¾????? ±?´?¸²?? ?¤¿?´? °??????? °¡??°? ??¾?´?.

?ª´?´? °?¸®´? ¼?¸®¿¡ °?°³¸? ??¾?º¸´? ??³? ??¸¶¸®°¡ ³? ¹ß??±¹¼?¸®¿¡ ³?¶? ³?¶?¿?¸???¸¸, ±× ³?°³?þ?º ³ª¸?´? ?? ¸¶´????? ¸ð¾??¸·? ?Þ¶× ?޶װ?¸®¸? ³ª¸?´? °??? ¾?¸¶³ª ¿?½º¿??? ¸?¶?´?.

??·¸?? ³?°¡ ??´? °÷?º ?????? ³?¿ø??´?. ??¸§?? ¸ð¸?´? ¸¹?º ?????? ?????? ??³?¶?¸?, ³ª?? ?? ?????³·³ ±????? ³?·¡¸? ??¿?½º·´°? ¹ß??´? ???³·³ ??°? ½??½?? °¡?æ ?°°? ¿?´?.²? ??±?°¡ ³ª¸? ????°? ??¿´´?.¿?·?°¡???? ²????? ³? ¹?´? ??±????º ???? ¼¼???? ¾???¸? ±?²???°? ??¿?°??? ³²?? ¸¸?? ?ø???? º?¾? ??¾?´?.?? ¹ß??±¹ ?? ¹ß??±¹?? ³??ð?ð¸?¼­ ??³¡?¸·? ??¾?¿?´? ??±?´? ??°?°??? ???¸·? ??¶???¸? ´?°¡¿?´?.±× ²????? ??°¨?º ³? ??·??? ´??? ½?¸§?? ´Þ·¡ ??¾?´?. ????, ³?¶?,ºÐ??,¾Æ??º¸¸®,º¸¶?,?¡°­...??±?²? ??¾Æ¿?¸?¼­ ????·? ¸¹?º ²???°? ´??­?Ø º????? ¾ø?? ¾??º°¡?

?¹???? º?´?. ¸¸¾? ??±??? ³?°¡ ??½??? ??º¹Æ?¿¡ ¼­ ??´?¸? ??·± °????º ³ª¿? ???? ??°??? ¾ø¾?°????³?°¡ ?¤½? ¿ø?ß´ø ??·? ???Ø ?? ?¿¾? ±?????¸? ±?´?¸° ¹®??°¡ ¿?´? ?¤¸®°¡ ??¾?´?.¿ª½? ??³ª´??º ³?°? ¸?´? ?????? ¹æ¹??¸·? ??±??Ø ??½?¿¡ °¨??¸? ??¿´´?.¼ø°????¸·? ½?¸??? ¸¶?½?? ??¾???¸¸ ¸?¸® ¹?¶?º¸´? ¹?¿??? °?¹??³·³ "³? ?º??°¡ ³?°? ?·??´?"¶?´? ¸?¾¸?? ³? °?¹??? ??¾?¼­ ³?¹? °¨??¸? ??¸? ±??¼´?.

  ±? ¼º¼÷
?¤½?, ??±¹¿¡ ?¹¾Æ°¡¸? ½?¼±??´??³·³ ???? ????¸? ?Ø º¼±?,,°¡²? ±×·± ±?¸®¸? ??´?´?. ????°? ??³?´? ¾Æ??°¡ ??°÷¿¡ ??´? ???? ±¹?? ¿?°?·? °?½?´?´?. ?? ?¿¾? ¿? ¾Æ???? ±×°÷?¸·? º¸³?°?, ±??Ø°? ¼±??´?°? °°?º ??¾÷?? ??¸? ³?³??? º¸³¾ ??°??¸·? ¸ð¾Æ ??±?´? ??´???, ?þ¾?¼­ ±×·±??, ¿????÷ ¹???¿¡ ´??? ?¿°æ?? ¸¹¾Æ ¿?´??? ±?¸®¸¸ ??´?´?.¤¾~ ¾Æ?? ¾Æ?? ??·? ??±? ???? ?×°ø??¿¡ ???÷?? ?ß´?´?´?. ???? ±?¸®´?..½?¼±??´??³·³ ²?°? ?? ¼?¸®¿?..´? ??¾???´? ±??? ¼?¸®..??²? Æ?¾??Ø ??´? ¼±??´? ¸¶?½?? ´?¾Æ °¡°? ½??º??,,,??°??? ³?¹? ¸¹´?º¸´? ¾Æ¹?·± °??¤?? ¸ø ??°? ??¾Æ °¡´? ±º¿?...
.
?? ??º?²??? ¾Æ?? ??¾Æ ??´?´?.¹ß ¾Æ·¡ ¸¸?­ ???º ²????º ¹??? ¼?·? ¿? ±×¸® °?¿???¿?..
2006-05-24
00:10:01½? ??º¸
????¿?. ´? ??¿???´?´?.
¸¹?º ??°?º¸´?´? °?´???°?, ´?¼ø??¸? Æ??Ø ??´?¶?°?¿?.
?? ?þ¾Æ??°¡ ¿??Ø ?ß3???? ????¿?°?¸? ¸???·? ??°? ??´???¿?
??°???°? ??¸? ??°?³×¿?.
°¨????´?´?.
2006-05-25
20:21:42


목록 수정 삭제

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by 아이콘스타넷