½???º¸님 의 글입니다.
???????? 50 - ??¹ø?° "¼ø????" 06/3/02 Thu 9:51 PM, 조회 : 1407  
화일 1 : 13.jpg (853.0 KB)   Download : 70

  
  ¿?´??º ¾Æ³?¸? ?§?? ³?·? ??³?¿¡ ?¤?ß´?. ??¸§??¿? "Soon's day".

¾Æ¹??? ???¤???? ¾?°?, ±×³??? ±?³?????´? ¾???¸¸, ¿?¸®°¡?·?º ??³??? ±?³???¿? ??¹???´? ³?·? º¸³?±?·? ?ß´?.(³?°¡ ?????ؼ­ ±×·¸±? ????¸¸)

¿??Ø?? 3¿? 1???? ¹?½¼ ³???³?°? ¸? ??¶÷¿¡°? ¹°¾?º¸¾???¸¸ ±×³? ????????¶?°?¸¸ ??????¶?°? ?ß´?. ´?¿???´?. ±×·¸??¸¸ ³?°? ??¾?¼­´? ??????º¸´? ¼ø????°¡ ´? ??¹? ???? ????´?.

³?°¡ ??¶???´? ¾Æ³?¸? ?§?? ½?°?, ³? ¼?°¡ ??³?¿¡ ¾?¸¶³ª ??±?? ??°??Ø º¸¸? ??±?²? ±×´??? ¾Æ³?¸? ?§?? ?????? º??·?ß´ø °? °°¾?´?.½???·? ??³?¿¡ ??³??? ¼ø????·? ?¤??°? ?? °??º ??±???????¸¸, ?¤¸? ³?°¡ ??±? ?§?ؼ­¿´´?.½?¾÷??¿´´ø ³?°¡ ?? ¼? ??´? ???? ³?¹??? ??¾?´?. ¹??´??³ª ????¾???°?, ????¾??¸·?°? ??´? ¾Æ³?¸? ?§?ؼ­ ¹º°¡¸? ???? ¾??¸¸? ¾? ?? °? °°¾Æ¼­ ±×·± ³??? ?¤?ß´ø °???¾?´?. ±×·¸´?°? ?ؼ­ ???²?? º???°?³ª, ??º? ??°æ?? ³ª¾Æ?ø °??º ¾Æ¹?°??? ¾ø¾?´?.±×·?³ª ¿??Ø´? ???²?? ³?¹?³ª ¹?²?¾?´?. ??³?°? °°?º ¾?·?¿??º °??? ??¶??³´?.

??³??? ¼ø????´? ??´??÷ ??¹?????¾?´?. ¾Æ³??? ¾Æ?? ¸¶?½?? ?¡????±?¸? ¹?¶?´? º?´?°¨?¸·? ½????? ??¹????? ³???¾?°?, ¿??Ø?? ¼ø????´? ³ª³ª ¾Æ?????? ??¶??? ???Ø??°? ¼­·?°??? ??¶??? ´?¿? ´? ±?¾???´? ³??? ??±?¸? ¹?¶÷??¾?´?.

±×·¡¼­ ??³?°? °°?º ¼ø????´? ???? ??¶???°?, ¿??Ø¿? °°?º ¾Æ³?¸? ?ø?¤?¸·? ??¶???´? ¸¶?½?? ???Ø??´? ¼ø????°¡ ??¼???±?¸? ¹?¶?´? ½??¤?¸·? ¸?¾?´?.

º?°¡ ??·°??·° ³?·?´?. ³?¾¾´? ?÷°¡¿?´?. ±×·¸??¸¸ ±×·± ³?¾¾?? ?÷°¡¿??? ¿?¸®°¡?·?? ?÷°?°? ????´? ¾?¾?´?. ¿??÷·? ±× º?°¡ ??³ª´??? ¿?¸®°¡?¤¿¡ ³?¸®½?´? ??¶??? ?º??·? ³?¸®´? ?? ¹?°¡¿? ?? ??¾?´?.³?????¸? ¿?¸®´? °??? ??·?¿? ???? ½?????´?.

³ª´? ?¸???? ¼±°????¸·? ¿?±?°? ??°?, ¾Æ³?´? ?????б³·? ??±???°?, ´??º??´? ???? ?ß3, °¡º???´? ???? 3?г??¸·? ??·?¿? ??°æ¿¡¼­ 3¿??? ½?????°? ??´?. ??³? ??¸¾¶§¸? ±?¾??Ø º¸¸? ?????? ???²?º ¾?¸¶³ª ±?¸·?÷°? ±Ø???? ??Æ??? ??¶?¸¶???? ¸ð¸?°?´?.

?????Ø??¸? ¾ð?? ³?°¡ ???? ?? ¼? ?????? ¸?¶? ¾???¿?¸? ´?¹°·? ±?????¸?, ³? ?³??¸? ??³ª´?²² ??¼?¿???¸? ??³?´???, ????´? °¨????¸? ???§¸? ?¹¾Æº¼ ¼? ??´? ¿???¸? °®°? ???? ³?°¡ ?ß ³²?? ¾Æ´??? ¾? °? ??¾?´?.???? 4±? ?????Æ·??? ???Ø ??³ª´?²²¼­ ³?°? ??½? ¸?¾¸?º ??³ª´?°??? °?°?¼³?¤?? ??·??? ?Ø¾ß ???? ±?´?°? ??¾?´?.??±?²? ¾??º °?°?·? ???§¸? ¸??¹?? ¾?¾?³ª ?¸°³??°? ??°?, ??´? ±?°? ³? ¾Æ¹???²²·? ´?°¡°¡¾ß ???? ¿ø??°? °?½??? ¾?¾?´?.

?????? ½?·?,?????? ??·????¸·? ¸ð?? °??? ??³ª´?²² ³? ¾Æ¹???²² ¸?±?°? ³ª°¡¸? ??±?²? ??????½? ±×ºÐ?? ¼?±æ?? ¾?¼­¼­ ??²ø¾? °¡½??? ¾?¾?´?.


??±? ????´? ¸?·??? ²?¸?¿??? ??¶ß¸®°?, ???¤²??? ³?¶??? ??³?°? ??´?. ?? ¾Æ¸§´?¿? ??¿?¼?¿¡¼­ ??³ª´??? ¹?¼º?¸·? º??? ??´? ±??? °¡?¤?? ??±? ±?????¸? ¿?´? ??·?¸? ??¾Æ°?´?´?.

°¨????´?´?.?¤¼ø±?
?°???? ³?¶? ???¤²?°? ???? ¸?¿?¿¡¼­ ?¡°? ¾?±¼?? ³?¹Ð±? ½????? ?¿¹?²?..
??Ʋ?¿¾? ?غ?°¡¸? ¸ð?? ?????ß½?´?´?
Æ???°¡ ??¶§?? ¹° ???? ¾???³ª ¿¹??´ø?? ?ð??¿¡ ´?¾Æ¿???¸¸
????¿¡¼­?? ¸ð½?°?´? ????... ±×³? ¸¶?½¼?¿¡ ´?¾Æ??±?·? ?ß??¿?
3¿?1???? °??? ±?³?????¶? ??????·? ¿????? ???¤?? ??¾?´???...
³?¾¾°¡ ??³­?? ¾Æ´?¾?´?´?´?
¿?¶?°¡¶???´? º?¿? ½?º?¸®¾Æ¿? °°?º °­?? ¹?¶÷. ±×·?´?°¡ °???±? ????°? ¿??¸¸? ?Ø´??? ¹?°???°?...±×·?±?¸? ¸?¹ø¾¿ ¹?º¹??´? º?´????? ³?¾¾...

¼¼??¿¡¼­ ¿?¸® ³²Æ?¸¸ ???????? ¾?¾?´???..
¸????? ????´??? °?¼?³×¿?
³ª?? ¿?¸® ³²Æ? ?¹¶?¼­ ¼ø???? ??³ª ¸¸??¾? ´Þ¶?°? ?ؾ߰?¾?¿?
°¡²? ??°÷¿¡¼­ ????´? ±??? ´???¶§¸¶´?
´?±? ´Þ¾Æ??¸®?? ¸ø?ؼ­ ´? ??¼??ß´???....
±×°÷¿¡ ¿?????¸?¼­ ????´??? ??°÷ ¾???°¡¿¡ °?½?´?°? ?ß´???...??°???¸?¼­
¿?¶??³¸? ¾?¸? ???­¶??? ??¹ø ??¸±°? ½?¾?´?´?´?
´? ??º¹??°? ??¾Æ°¡´? ¸ð½? ±?´???´?´?
´??½¿¡ °? ±??¸°¡ ???¸¸? ???­ ??¹ø ??¸±²²¿?
2006-03-04
08:01:39±? ¼º¼÷
?????? °? ?¶±? ¶³¸®´? ¸¶?½?¸·? ¿????? ´?³? ¿?½?´?´?. ¸¹?º °??? ¿????÷ ??¼??? ??°÷, ³?°¡ ¾?°? ??´? ??½?º¸´? ??º? ºÐ???? ¿?°?´? ??´? ¾?±???·? ???Ø ¼±¶æ ±æ?? ¸ø ³ª¼­°? ?ß½?´?´?. ???? °? 2?г??¸·? ¿?¶?°¡´? ?þ¾Æ??, ±× ¾Æ??¿? ??°? ?? ½?°??? ¾ø?½?? ³?¹??? ?ß ¾Ð´?´?. Æ??? ³? ??±??Ø¾ß ??´? ³²Æ??? ³???°?, ?????? ?ª?º ¹æ?Ð?¿¾? ?þ ¾Æ??¿? ³ª¼± ±æ ??´?´?. ??·´ ??¿¡¼­ º¸·?º???·?¸? º¸·? ¿?±??§?Ø ¸¹?º ??¶÷???? º?????´?´?.±× °÷?º ¹?½? ??¹ø??³ª ´?´? ±æ??¶? ±× ¿·?? ?× ??³ª?ƽ?´?´?.???? ±??? ?? ³ª¶?¿¡¼­ ?? ±¸°æ?? ??±? ?§?Ø ¶°³­ ±æ??´?´?. ?Ø¹ß ?????? ³?´? °?¿ø ??´?¿¡¼­ ¸¸³­ ??¼÷?? ¿?¸® ²???,,¸? ¾??¸·? ½º¹?´ø ±?ºÐ ???º ??±?..°?³??? ?¤¼?°¡ ??±? ??±? ??¶?´ø °÷,,???¸´? ?¹¾Æ¿?¼­ ??°?´?¸? ´?³­ ±æ¿¡¼­ ³?¹??? ¸¹?º °??? ¾?°? ¿? ?? ??´?´?. ±× ¾?¿¡ ³²Æ? ??¶?¿¡ ´??? °?¸¶¿? ¸¶?½?? ?? º?·? ¿?½?´?´?. ¾Æ³? ??¶???´? ¸¶?½?? '¼ø????'¸? ¸¸??½? ´??? ¸¶?½?? ¹??´ º?·´½?´?´?.???? ³²Æ? ????¸? ??³ª ¸¸??±?....^^~~ 2006-04-06
16:20:03½???º¸
?þ°??? ¸??ø ¿????? º?·´½?´?´?. 2006-04-08
13:20:18


목록 수정 삭제

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by 아이콘스타넷