±?¼º¼÷님 의 글입니다.
¿?¸®°¡ ??¶?????! 06/1/10 Tue 1:38 AM, 조회 : 1413  

  
  **½?³? Æ????¸·? ¸? ?¸¿¡ °??? ?®·³?? ½?¼­ ?¿³²¾Æ 9°³±¹?¸·? ³ª°¡´? ½?¹®¿¡ ¿??? ?ß ??´?´?.  º??· ????¸¸ ±? ½?¼­ ¿ø°?·? ¹Þ¾Æº¸±? ?³?½ ??´?´?.^^~~**½?³?±??¹Æ??? ¡°¿?¸®°¡ ¼­·? ??¶?????¡±

   ¼¼°? ¼??? ??±¹????¶?°? ?? ¼? ??´? ??¿? ??±¹?¿Æ÷?? ¼?´? 2006³? ???? 600¸¸ ¸?¿¡ ??¸?¸? ???? ??±¹??±¸?? 10%¿¡ ??¸?´?. º?·? ?¸±¹?? ±¹???? °¡??°? ???¸³ª IMF¸? º?·???¿? ±¹°¡?? ?§±? ¶§ ¸¶´? ???? ????¼­ ¸ð±¹?? ??¿?°?, ¶??? ±× ??¿ª¿¡¼­ ??´??? °æ???? ???¸???¸·? ¿??÷?? ¸?°? ¼º½??÷ ???? ²?·?³ª°¡°? ??´?. ??·??? ?¶±¹¿¡ ´??? ??¿??¿Æ÷???? ??·??º ?¸¹??·¿¡¼­´? ??¾Æº¼ ¼? ¾ø´? Æ?¼º??¸? ±× ???? ¹????? ¾?¾Æº¸·? ??´?.

  ?¤?¼?? ¶?, ¾Æ½?¾Æ.

??³­ ¼?¹? ³?°? ¾Æ½?¾Æ´? ?¤?¼¿? º?°?, ±?¾Æ¿? ¹?°³?? ´?¸????³·³ ??¿? ?ƾ?´?. ±×·± ¾Æ½?¾Æ°¡ ¿?Æ?±? 7~8%?? °æ?? ¼º???? ±?·???°? ??´?. ±¹¹?±³?° ¼??Ø?? ²÷??¾ø?? ??????°? ???? ?? ¾Æ´?¶? ¼±?ø ±?¼??? ??¶? ??±? ?§?? ³?·? ¶??? ?¡¿­??´?. ???? ¾Æ½?¾Æ´? ´? ???? ?¿¹°?? ¾Æ´? ¹?°³?? ?¸??·? ??´? ¶??? ¾Æ´?´?. ?¿³²¾Æ´?  ¿?¸®¿? °°?? ¼?³­?? ¿ª??¸? °¡?ø ³ª¶????? ¾?¿?·? ??´? °÷??¶? ´?¿? ??±?°¨?? °?´?.  ¸¼°? ±?²??? ??¿? ??°æ°? º?³ª´? ???? ¹®?­, ´?¾??? ?½½?, ¸?¼¼ ¼??? ??, ½? °ª?¸·? ¿????? ?? ¼? ??°?, ¶? ??  ??·??? ??·??? ?°¿? ?? ¼? ??´? ¸?·??? °¡??°? ??´? ³ª¶???´?.  º?·¡ ¶æ ±×´?·? ¡®?Ø ¶ß´? ?¿?? ¶?¡??¸·? ¶°¿?¸?°? ??´?. ???? ¿?±³ ????º?¿¡ ??¸?¸?  ??¹??????? ?ß ??´? ¼±?ø±¹?¸·? ??¹? ±æ?? ¼±?? ?ß??¸¸, ????´? ¼±?ø±¹ º¸´?´? ±???¿? ¹°°¡ ??, ??´????¸·? ??·??? ¾Æ½?¾Æ·? ¸¹?? ¸?¸®´? ???? ??¶? ??´?.

  ????³×½?¾Æ¿¡¼­ ¿?¸®´? ´? ???? ??¹æ???? ¾Æ´?´?.  ¿?¸®°¡ ???? ?????? ??°? ½????? ??¹???°¡  ¹?¼¼±?·? ??¾???°? ??±? ¶§¹®??´?. ??°÷?º ¿?±?¿? °?±?·? ³ª´²?ø °????? ???? ?? ¿?¸®¿¡°? °??? ???º ±???´? ¾Æ´? ??½?´?.  ??±? ±³¹????? º?Æ??ß´ø ???? ??¸? ??¾?º¸¸? ¿??? ??????´? ¡®왤º?¡? ???°°? ??³ª?? ´?¸§¾ø¾?´?. ???¶ ´??§¿? ¿¹°??? ¾ø?? ¿?´? ¼?³?º?, ³??? ?? ??????°æ°? ??±¹??¶÷ ??¶?¸? ²÷??¾ø?? °?¸®´ø ¿­´?º´ ??.  ±×·± ??°æ¿¡  ?¾±³???¸·? ???Ø??±? ???? ?¸±³??¿ø ¸ð½º??¿¡¼­ ??·?¿?´? ??¶? ¼?¸®?? ¿?¸®¸? ¹??´ ????°? ??´?.  ??·?¿? ¾ð¾?¿¡ ´??? º?Æ???¸¸ ¾Æ´?¶? °??? ¸¸?·??¸¸?? ??¹??? ¸¶½º??°¡ ¾ø´? °÷??´?. ±×·?³ª ¿?¸®´? ¿?±?¿¡ ??°? ??´?. ¿? ??´?³?°? ¹°¾?º¸¸?, ³ª¸§´?·? ???º ?¡?? ¸¹¾Æ ??´?°? ??´?.  ?? ¼? ??°? ??¸¸??´?±? ??¶???´? ¾Æ³??? ??·?¿?°? ??½????? ??·?¿?¼­ º¸±???¸®¸? ¸¸??°? ?б³?? º¸³?°? ´?º?¾? ??????¸? ??¾Æ°?´?´? °???´?.

  ??´?¿¡ ??¾? ¿??? 20¿?³? ??´?´? ±³¹??º ¡°?÷????·? ??¶?¿?´??? ¹?½? 20³??? ³?¾?¾?¿?. ????´? ??±¹¿¡ ?¹¾Æ°?·??? ¸¶?½?? °???¸¸ ³²¾Æ???? ?? ???¨ ¿?±?°¡ ³? °????³·³ Æ???´?¡±°? ??´?. ?????? ??°÷¿¡¼­ ´? º¸³?´?´? ±× ºÐ?º ¡®??±? ¡°?¹¾Æ°¡¼­(??±¹) ?? ¸¸?­ ´?¸®°? ?? ¼? ??¾?¿??¡±??´?. ??¾÷ ????¿¡¼­ ??±? ??¸§ ¼?¿¡¼­ ??°÷ ???°?? Æ??? ??°? ´?±ß???? ?? ¹?¾? ??´?.  

    30¿? ³? ??¿¡´? ????¸??¸¿¡´? ±³¹???¶? ?? ¼? ¾ø?? ?¤??·? ???º ¼??? ??±¹ ??¶÷?? ??¾?´?.  ????´? ³?¸? ????³×½?¾Æ ¶? ±¸¼®±¸¼® ??±¹??¶÷ ¼?±æ?? ¹??¡?? ¾??º °÷?? ¾ø´?. ??¹????? º???¸? ¼????? ±³¹? ¼???°¡ 3¸¸ 4¸¸??¶? ??°?, ???¿ ??±¸±??? ???¡¸? 5¸¸?? ³?´? ´?´? ¸??? °¡²??º ½?°¨?? ³ª±??? ??´?. ????¸??¸ °ø?׿¡ °¡¸? ¾?´? ¶§¿¡´? ??±¹??¿? °ø?×??¶? ??°??? ?? ¸¸?­ ??±¹ ??¶÷???? ¸¹?? º¸??´?.


  ??°÷¿¡ ??´? ±³¹? 1¼¼´?´? ????³×½?¾Æ´? ¿?¸®¿¡°?´? ±??¸?? ¶???°? ??º¹?? ¶???¶?°? ¸???´?. ?³º??? ??¿ø°? ¿??­?? ¼º?°?? ??¶÷??, °ª½? ??·??º ºÐ¸??? ±??¸?? ¶???´?. ?? ?¸?????? ¼±?ø±¹?¸·? ´??? ?¹¸± ¶§ ??°÷ Æ?¼º?? ??´?·? Æ?¾??? ?¸?????? ?ø???? ??°?, ¶? ??  ¼º°ø ?? ¼? ??¾?´?. ±× ?¸??¿¡¼­ ?????? ??¶÷???? ??·?¿? ??¾÷?? ½?????°?³ª ??¾? ???º ??°÷¿¡ ??·?¿? ?????? ½??¸·? ¸ð¿??? ??¶÷???? ±¸¼º¿ø?? ??¾? 3~4¸¸?? ³?´? ´? ±?¸ð ±³¹? ???¸°¡ ??¼º ?? °???´?.  

  ±?¼??? ?§??·? ¸?¸®´ø ±³¹?1¼¼´?º??? ?­??Æ®?®¶?·? º?¸®¾? ??´? ¿¤¸®Æ® ??´????? ?¿³²¾Æ½?¾Æ·? ´??? ?¹¸®°? ??´?.  °?¾?°????? ??¹®°¡, º???¹®°¡???? ¸ð¿?¼­ ½???°? ?ø¿?, ¼ø±?´?°? ¿ª±?´?, ´?¸³°? ¹?¸? ±×¸®°? °??????? ????³×½?¾Æ?? ??¹æ???? ?³¾?¿¡ ¾?¸???¸?¼­ ????¹®?­¸? ??·?°? ???????¸?? ¸Æ¶??? ??¾?°¡°? ??´?. ??·??? ???????¸´? º??????? ¿?¸?°ø?¿?¼?? ?¿½?¿¡ ¸ð?? ??¿?°? ´?º?¾? ??²²??´? ?¿¹?´?Ƽ??´?. ??´? ³ª´®°? ¼¶±??? °ø?¿?¼¶? ?? ¼? ??´?. ???????¸?? ¸ð?? °??þ?º ¿­·???¾?¾ß ??°? ¶? ¼±¹ß????´? ??¹ß????¿¡°? ??¸®¸? ¾?º¸??°? ¹®?? ¿­¾???¾?¾ß ??´?. ³??º °÷¿¡ ??´? ¹°??  ¾Æ·¡·? ??¸?°? ??¾???´? ??¿??? ?ø¸®¸? ??°??º °?¼??÷ ¹Þ¾Æ ??¿?¾ß ???? ¾???±? ½?´?.

  ??±??º °æ?? ±¹°æ?? ¹?³???´? ¼¼°??­ (globalization)?? ½?´???´?. ±¹???? ¾?¶??? ????°? ¸??? °°?º ?¿Æ÷???? ¼¼°?½??? ¿¡¼­ ??³ª·? ¹¶????´? °æ???? ¶?·??? ³ª?¸³­´?. ¿¹¸? ??¾? ¡®?­±³´? ?ß±¹?? ¼¼°?¿¡ Æ?°ß ?Ø ?Ð ?·º´ °°?º ?¸??¡???´?. ¼¼°? ???³¿¡ Æ??®??´? ¿?¸® ±³Æ÷???? ±× ???¸¿¡¼­ ¿ª??°? ¿ª·®?? ?¿??¸? ?¿??¼?·? ¹??· ¿ª·®?? ?®´? ??´? °???´?. ¿?¸®³ª¶? ??¶÷???? ¼¼°? °÷°÷¿¡ Æ÷?ø ??°? ??´?´? °??º ¿?¸® °æ?? ±¹°æ?? ±× ¸¸?­ ?®´???°? ??´?´? °???³ª ´?¸§¾ø´?.

  ???°±??? °°?? ³ª´?°? °ø?¿?? ¹®??¸? ?Ø°???°? °°?? ¼???¾? ??·?¸? ±?¹??? ??¾?¾ß ??°? °?±?¼­ ?³¼??? ??°?³ª ·??? ¼­·? ??¼º??¾? ?®¾ß ??´?. ??½??? ???°°???³ª ?±¸®°??º ?? ´? ³Ð?º °÷?¸·? ??¿??? Æø?? ³Ð?? ??¿?°¡ ??´?. ¿?¸®°¡ ¸ð¿? ??´? ????³×½?¾Æ¿¡¼­ °??þ °??? °???°? ¹?¸??? ¸?¸®????. ±×¸®°? ¿?¸®°¡ ¼­·? ??¶?????! ±×·¡¼­ ¿?¸® ??¹???¿¡°? ??¼???¿¡°? º¸¿??? ¼? ??´? ??·?¿? ²Þ°? º????? ¿?¸®°¡ ?غ? ½??? ??¾?¾ß ?? ¶§??´?.

  ½?³? Æ????¸·?  ±³¹?°??? °ø°¨´?¸? ??¼º½??°°??? ??´?. ?¿Æ÷ °?¿¡, ?¸?? °?¿¡, °æ?? ¾÷?¾ °?¿¡, ???? º?¹?½º·± ?????? ?¤¾???°? ¼­·? ¾Æ?? ???³¸? °¨½???°??? ??¸®¸? ¸¶·??ß´?. ¿?¸®?? °????º °??? º?°æ±? ?¿¸¸ ?? ¼? ¾ø±?¿¡ 2006³? ???ظ? ¸?????¿? Ææ?? ??¾?´?. ??¿¡  ±??¹Æ????¸·? ????¸? "¿?¸®°¡ ¼­·? ??¶?????"·? ?¤??¿? ºÐ¾ßº°/¾÷?¾º°?????¸·? ³???¸? °???  ½?¹®¿¡ °??????? ??´?.
,?¤¼±´?,  

±? ´?¸®´?¶? ½???°¡ ¶?¸? ²?¿?´? ??°?,,?¿??¸? ¸? ????³ª ¸¶¼?½?´?´?.
?¶±? ¸ð??¶?´? °ø°?¿¡´? ±×¸² ??³ª ½?¾??? ??°???¿?? ?­?­ ¾??? ¸??? ¾?´? ³?¿??º ?? ?¤¸®?Ø ??¼¼¿?..


?????¶
±??? ???Ø ´?¾??? ??¶÷???? ¸¸³ª°? ??°?³×¿?.
???º ±??? ???Ø ???º ??¶÷??°? ???º ¸¸³²?? ??¾???°? ??±?¸? ±?´???´?´?.
2006-01-12
18:32:27

 

목록 수정 삭제

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by 아이콘스타넷