½? ?? º¸님 의 글입니다.
???????? 55 - ¾?¸?´?¿¡ ´??? ±?¾? 06/7/22 Sat 9:57 PM, 조회 : 1184  
화일 1 : 93.jpg (1.82 MB)   Download : 70

  
  ¿?´? ¾Æ?§¿¡ º???¿¡ °?´? ??³?¿¡ ?¹¾Æ¿?´?.

¾?¸?´??? ±????? 8¿? 10?? ????, °¡?·???? ´? ¸ð??¼? ¾ø¾?¼­ ´?°?¼­ ??³?´?. ??¸®¿¡ ¸?´??? ¾Æ´?¸? ?߸ø??¾?´??? ¸ð¸?°???¸¸ ¾Æ¹???¿? ??????¿? ±×·¸°? ??³?±?·? °??¤?? ??¿´´?.

¾??? ??????¿¡¼­ º????¸·? ??¹ß??´? ¹?¸? ?¸°? °?·?°? ¿¹?¤?? ?ß´??? ¹?Æ??? ¿ø?°?¡ ¸ø??¿? ¿?´? ¾Æ?§ º???±?·? ??¹ß?? ??°? ??¾?´?.

´????? ½?´? ??¿?????¶? ¾Æ³?°¡ ½?°??? ³¾ ¼? ??¾?°? ,¾Æ?????º ??¿¡ ??°? ????¸¸ °¡°? ??¾?´?.

¾Æ¹???,???°?¿??, ¼??° °¡?·??·¸°? 7¸??? ¸ð¿´´?. ´?????±?¸¸ ?ß´?.¸?¸® ¶³¾??® ???¸´? ???? ¸¸³ª±??? ½±?? ¾?¾?´?.

°?´???°? ¿¹¹?¸? ??·?´?. ¾?¸?´?°¡ ??¾Æ??½?´ø ??¼?°¡¸? º?¸?°?, ¸?¾¸?? ?а? ±???¸? ??¸®´? ?ª?º ½?°???¾???¸¸ ¾?¸?´?¸? ??°??? ¼? ??¾?¼­ ??¾?°?,¾?¸?´??? ?½¼º?? ±?¿¡ ?????÷ ??·?¿?´? °? °°¾Æ¼­ ³? ´?¿¡´? ??½½?? ?? ¾ø?? ??·? ³ª¿?´?.

¾?¸?´??? ??º®³?¿¡ ??¸®´? ±???¼?¸®°¡ ¾Æ?÷?? ??¸°´?.±× ±???´? ³ª¸? ¼¼¿???¾?°?, ±×±???°¡ ³?°? ???§?? ??¾?¼­ ³ª¸? ????¾? ±?¿?±??? ??´?.

³ª?? ¾?¸?´?¿¡ ´??? ±?¾??? ´???¾? º¼¶§ °¡?? ±?¾?³ª´? ??°??? ??¾?´?.

´?½? ³?°¡ °?2¶§ ¿´´?.??¸?´?¿? ??²² ??¼?´???, ??¸?´?´? ¿?·¡??º??? ?¡¸?¸? ¾?°? ??¾?´??? ?¤½??? ¿?´? °?´? ??¼?´?.±×·±?? ??¸?´?°¡ °???±? º¸???? ¾?¾Æ¼­ ??¸®??¸® ??¾Æ ´?³æ??¸¸ ????¸? ¸ø??¿´´?.

±×·±?? ?­??½? ¾?¿¡ ½?¹ß?? °¡??·±?÷ ³?¿? ??¾?¼­ ±× ¾??? ??¿?´? º¸´? ±× ¾?¿¡ ¾?¾Æ °?½?°? ¾Æ´?°¡?¼?¼¼½? ?­??½??? ¾Æ´? ±×³? ¾?¾Æ¼­ º¼ ?? º¸´? ±×·± ?ª¼¼½? ?­??½? º?±? ????·? ³?·?°¡¼­ ¾?¾Æ °?½?°???¾?´?.

´????? ?­??½? ??¼?¸? ??¿? ±× ¾??? ³?¿?¹°???? ´? ?¡¿? ´??½??¶? ¸?¼??? ?§???¡´? ¾?¾?´?.±×·±?? ¾?¸?´?²²¼­ ³ªº¸°? ±× ¾Æ·¡·? ??¾?°¡¼­ ??¸?´?¸? ??¾? ¿?¸®¶?°? ??¼?´?. ³­ ?????÷ ¸ø??°?´?°? ?ß´?.±× ¼ø°? ¾?¸?´?²²¼­ ±× ¼??¸·? ??¾?°¡¼?¼­ ??¸?´?¸? ¼¼¿? ¿?¸®°? ³?°¡ ?§¿¡¼­ ²ø¾? ´?°?¼­ °?¿? ³ª¿?½?°? ?ß´?.

³­ º°°??? ¾Æ´?¾?´????? ¸? ?? ?¿¾? ³¿??·? ???Ø ¾?¸¶³ª ¾?¾? ´?´??? ¸?¶?´?. ±×·±?? ¾?¸?´?´? ±× ¼?¿¡ ??¾?°¡¼?¼­ ?÷?? ±×·¸°? ?ß?¸´? ¾?¸¶³ª ????¾?´??? ±×¶§´? ?¶¾ø¾?¼­ ?ß ¸?¶?´?.

³­ ??±??? ±× ??°??? ??°???¸? ¼?¸§?? ³???´?.

?¤¸? ¾?¸?´??? ??¶??º ¾?¸¶³ª ±??º ?? ¸ð¸?´?.

¾?¸?´??? ¸ð½??? ¶°¿?¸®¸? ¿?´? ³ª´? ????·? °?°³¸? ¼÷??°? ??´?.

°?¿¡ °?½? °? °°?º ¾?¸?´?¸? ??°???¸? ¿?´? ??·?¸? °¨????¸? º¸³½´?.

*?§ ???ø?º 1995³? ¾Æ¹??? ?¸°?¶§ °¡?· ???ø?????¶
¾Æ¹?¸® ±??º °÷??¶???,
¾Æ¹?¸® ???? °÷??¶???
´?½??? ??¿??? °÷??¸? ±?²¨?? ³?·?°¡½?´? ºÐ?? ¾?¸?´?½?°???¿?.
¿?¸®°¡ ³?·?°? ¼? ¾ø´? °÷??¾?¼­ ¿?¸®´? ±× ±???¸? ¾? ¼?°¡ ¾ø°?¿?.
±× ??¶??? ??¾?
¿?´? ¿?¸®°¡ ??°÷¿¡ ¼­ ??´? °???°?°?¿?.
2006-08-01
17:40:55


목록 수정 삭제

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by 아이콘스타넷